शेर्पा म्यूजिक अवार्ड ल्यारिम गोढिक कियी

श्यार्वी चिछोग नाङला स्येपेतकी थोक्ने गोमा क्यान वतु कलाकारला शेर्पा म्यूजिक अवार्ड २०२० याङना श्यार्वी रोल्याङ ङेन्दा ङि तोङ ञ्यिश्य ल्यारिम गोढिक क्यनी चिकोर किरु गल्वाई । शेर्पा इभेन्ट म्यानेजमेन्टकी ल्यारिम चोवो गोढिक क्यानी चिकोर किरु छोक्पी चिख्याप नुरु श्यार्वी सुङसुङ । श्यार्वी चिछोग नाङला कलाकार ल्हाक्पा सिसिनना ल्हाक्पा वसिनाङ खोङ तिवी ल्येगेनला तन्द सग सिक्याउ दोके क्यान चिकोर कि माथुप वतु तमला नासम तोङ म्यूजिक अवार्डकी क्ष्योग्ने चिकोर किरु ल्यारिम छोक्पी गोमा क्याउ साङ खोङकी सुङसुङ ।
चिछोग नाङ्गी नोर सिरुती कलाकार ताङ रोल्याङ यिन्दु तप्की खोङ तिवाला चिकोर किरु राङगी कतव्य यिन्दु साङ खोङकी सुङसुङ । श्यार्वी चिछोग नाङगी स्येपेत, लोक्ङेनला जुम्ठुल किरु कलाकार तिवा श्यार्वी चिछोग नाङला तिराङ मिन्दा क्यानी जम्बुलिङकी संगीतला हुङ गोकी सिरुकी मिग्युल ज्याङन्ये दि ल्यारिम गोढिक क्याउ छोक्पी टुङयिग छेन्पो आङ पेम्बा श्यार्वी सुङसुङ ।
श्यार्वी चिछोगकी कलाकार तिवाला श्यार्वी चिछोग नाङला दुको ल्यारिम छासेराङ खाक्छेम्बु वाई । चिछोग नाङला गो छुवु छोक्पा नाछोगकी श्यार्वी चिछोककी कलाकार तिवी कोर्ला दुको ल्यारिम गोढिग किरु सिरुती ज्युकी ङिमाला माङ ल्येवा ताङ खावा श्यार्वा कलाकार तिवा हुङ थुप्की । ति तप्की सिरु यिन् सिसिनाङ दि ल्यारिम श्यार्वी चिछोग नाङला छासेराङ खाक्छेम्बु वाई । शेर्पा ईभेन्ट म्यानेजमेन्टकी श्यार्वी चिछोग नाङला श्यार्वी ताम, क्ष्यो, रिग्स्युङ लुग्सो सुङक्योप किरुकी मिग्युल ज्याङन्ये श्यार्वी चिछोग नाङला ल्यारिम नाछोग गोढिक कियी वान् वाई ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार