सस्यिङकी थोकला ठीम, वाङथाङ सिसिन ल्हाक्पा स्यिङ छोङ कि थुपु

सोनाम याङ्जी शेर्पा
काठमान्डौ : ग्यालोङ च्यदु ल्हेन्छोगकी स्यीङकी थोक्ला ( ग्युर्च्यो ग्येपा ) ठीम जोन वाई । वाङथाङ सिसिन ल्हाक्पा स्यिङ चोङ्गु ङेतुकी ठीम जोई ग्यालोङ च्यिदु ल्हेन्छोग नेसुर दि ठीम पारित क्याउ यिन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसकी सिसिन ठीमकी विपक्षला मतदान क्यासुङ । खोङकी ठीमला वतु वाङथाङ सिसिन ल्हाक्पा ताङ चिछोगकी स्यिङ थोकु थाक्च्योत्ला असहमति सुङ वाई ।

ठीम छोक्पी यिगथोग ताङ मुमुला टोङ्गुकोतुरला छोक्स्यू लाङगी नेपाली काङ्ग्रेसकि छोक्मी सांसद जितेन्द्रनारयण देवकी २०२१ ला गेलुकी खुन वाउ सस्यिङकी ठीम सिसिन नाङ कले ठीम स्युङकी खुनवाउ सुङ्स्येत ज्योकिन् असहमति ज्याकु यिन् । ठीमला उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी याङ्ना छोक्पा तिवाला थेङ्मा च्यिगगी मर्चा तेनी वाङथाङ सिसिन ल्हाक्पा स्यिङ ज्योकु ङेतु क्यानी थाक्च्योत् क्यान् वाई ।

नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद सुमकी वाङथाङ सिसिन ल्हाक्पा स्यिङ ज्योकु ताङ ज्योप्ला ग्याकु दुकराङ क्यानी चिछोगकी स्यिङ थोक थुपु ताङ मुथुपुकी कोर्ला दर्ता नम्बर ३६ ला ज्याङ्ने भदौ गते २९ ला मद कुतुक ज्याकु सुङ्सुङ । खोङ्की मत कुतुक वतु सिने यिग्थोगला माङ्ङु सुङ्स्येत ज्योकिन् चोजिनकी ध्यानाकर्षण चोवो ज्याक्सुङ । स्यिङकी ठीम, सहकारी तथा गरिबी निवारणकी लोन्पो पद्मा कुमारी अर्यालकी टोङ्गुकोतुरला वाउ टिवातिवी थोक्ला सुङ्स्येत ज्योकीन ठीमकी मिग्युल चोवो सस्यीङ म्येतु मिमाङ तिवाला रोगराम किरू ताङ देतुदाशा ल्यामु क्यानी जोप यिन्दु साङ सुङसुङ

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार