जम्लिङ शेर्वी ल्हेन्छोगकी कोर्ला सर्गो ल्हेन्छोग

यम्बुरः पयुलला त हुङगु अक्टोम्बर ८  तारिग छेन्मु गोढिग कियी वातु जम्बुलिङ श्यार्वी छोक्पी छोक्छेन ङिवा तङ जम्लिङ शेर्वी ल्हेन्छोगकी कोर्ला खेन्थोक तेरु मिग्युलकी याम्बु श्यार्वी चिछोगला सर्गो ल्हेन्छोग गोढिग क्यासुङ । ल्हेन्छोगकी कोर्ला दि सिसिन गोमाला श्यार्वी छोक्पा नाछोगकी पिर्मी छोक्दु गोढिग क्यान् सिन् वाई । क्याब्जे ठुल्सिक ह्याङ्सी रिम्पोक्षेकी कुडोन चोवोला गो छुतु ल्हेन्छोगला जम्बुलिङ शेर्वी छोक्पी छोक्छेन ङिवासाङ गोढिक किरु चिख्याप शेर्वी सार्गो ल्हेन्छोगला सुङसुङ । ल्हेन्छोगकी गोपेत ल्यारिमला कुडोन चोवो क्याब्जे ठुल्सिक ह्याङ्सी रिम्पोक्षेकी क्ष्योग्ने शेर्पा वल्र्ड एप सार्वजानिक किरु सुङसुङ ।
चुच्चेपाटी स्मार्ट पार्टी प्यालेसला गोछुउ ल्हेन्छोगला लुङवा च्युब्दीन सिसिन ल्हाक्पान्ये कुछाप तिवी छोक्स्यू लङगु साङ खोङकी सुङसुङ ।  सर्गो ल्हेन्छोगला ल्यारिमकी कोर्ला सुङस्येत ज्योकिन् खर्चे याम्बु शेर्वी चिछोगकी ल्येखुङला गोढिक क्याउ छोक्दुन्ये टोङ्गु ताङ अराउरा ज्याङन्ये शेर्वी चिछोगकी छोक्पा नाछोगकी कुछाप ताङ किदुग नाछोगकी कुछाप तिवी विन्दु टोङगु लानी ल्यारिमकी ठल्डिग क्यान वतु खोङकी सुङसु ।


छिलो २०१७ ला गो छुवु जम्बुलिङ श्यार्वी छोक्छेनकी कोर्ला सुङस्येत ज्योकिन ह्याम्बु श्यार्वी चिछोगकी चिख्याप एडी लामा श्यार्वी श्यार्वी के, क्षो, रिग्स्युङ , तिवाला च्यिढिल किरुला दि छोक्छेन गोढिग क्याउ सुङसुङ । सन् १९९० न्ये ज्युन राङ श्यार्वा तिवा राङ्गी दाशा क्युन ज्याङ्न्ये दा दाक्पी लोप्ज्युङ, लाका ताङ याम्बा लाका ल्यारिम नाछोगकी थोक्ला मिलुङबा याङना छिग्याल लुङ्वा ल्हाक्पा सिसिन ल्हाक्पा गल वाई । सिसिन दि लो खाल्जिक खाल्ङिला राङ श्यार्वा तिवा ल्हाक्पा सिसिन ल्हाक्पा छिग्याल लुङवा ढोप ताङ याम्बा ग्यालखाप याङना लुङवी स्युङयिग लानी देतु श्यार्वा तिवा ल्हाक्पा वतु तप्की साङ शेर्वी चिछोग नाङला दि छोक्पी ल्येगेन खाक्छेम्बु वतु सुङसुङ ।
दुकराङ क्याने लोप्ज्योङ, लाका नाछोककी कोर्ला जम्बुलिङकी लुङवा नाछोकला गलु शेर्वा तिवा पेजा तिवा साङ ति लुङवी मिमा मिमाङ्ग जाने याङना ति लुङवी स्युङयिग लानी देन वाई । ति तप्की खोङ तिवा पयुल ग्यालखापकी मिमाङ्ग यिन्सिनाङ ति लुङबी याङना याम्बा लुङवी स्यङयिग लासिमा ति दाशाला राङ्गी कुतुक राङ ङोशी हुङगु क्यानी खोङ तिवा ति लुङवी स्युङयिग लासिमा ति लुङवी मिमाङ्ग ढोप तप्की श्यार्वी ताम, क्ष्यो रिग्स्युङ तिवा ङ्याम ढोई गल् वाई । ति क्यानी दि छोक्छेन न्ये लुङवा नाछोगला वतु श्यार्वा तिवाला च्यिक्डिल क्यानी श्यार्वी ताम, क्ष्यो, रिग्स्युङ, ढोलुग ताङ किताङ नाताङ तिवाला च्यिक्डिल कि थुप्सुङ सिसिन ज्युकी ङिमाला साङ श्यार्वी लुक्सो रिग्स्युङ तिवा किरुला यिन्सीनाङ तेरी सिसिन खाक्छेम्बु छोक्पा यिन् ।

छिलो २०२३ अक्टोक्बरकी तरिक ८ ताङ ९ ला गोढिग कियी वतु जम्बुलिङ्ग श्यार्वी छोक्छेन याङना विश्व शेर्पा मञ्चकी अधिबेसनला छोक्स्यु लानी छोक्छेन ल्यामु क्यानी यार्गे जोपला रोगरम नाङढो कि सिने तेरीला स्युवा पुल्सुङ । जम्बुलिङ शेर्वी छोक्पी छोक्पा गो छुवु लो ठुग नाङला जम्बुलिङकी शेर्वा मिमाङ तिवा तङ शेर्वी के लोपु नासाम वतु मिमाङ्ग तिवाला जो ल्हमु हुङसी सिरुकी मिग्युलकी शेर्पा एप जोन वाई । दुकराङ क्याने जम्बुलिङकी शेर्वी मिमाङ तिवाला च्यिढिल क्याने शेर्वी ताम, क्ष्यो, रिग्स्युङ तिवा सुङक्योप किरुकी ल्यारिम तिवा गोढिग कियी वान् वाई ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार