थुलुङदुधकोशीकि रङगी वाङ्क्षान्ये रङ्गी माक्मी

सोनाम याङ्जी शेर्पा
काठमान्डौ : थुलुङ दुधकोशी युलयार्गे तोङ्गु छोक्पा याङ्ना गाउँपालिका रङ्गी रङ माक्मी नियुक्त किरू गल् वाई । युलयार्गे तोङ्गु छोक्पी कार्यापालिका क्ष्योग्ने थाक्च्योत क्याउ माक्मी ठीनन्ये मिरा ङा दरबन्दीला मक्मी नियुक्त किरू गाउँपालिकाकी चिख्याप अासिम राईकी सुङसुङ ।

मिक्शलकी माक्मी राजपत्रांकित अाङयिग ज्यिवा ताङ यम्बा अाङयिग म्येतु दाशाला मिरा जि माक्मीकि कोर्ला दरखास्त लाङ्गु गाउँपालिकाकी सुङसुङ । मिक्सलकी युल माक्मीकि कोर्ला जिन्डा च्युथम्बा लोप्ज्युङ छर्नी, लो खल्जिक तङ ङा न्ये लो खाल्जी तङ ङा माथरू, लो ङा सग पयुलकी माक्मी याङ्ना याम्बा सुरक्ष निकायला स्याप्सी पुलु हुङ गोउ सुङसुङ । दुकराङ क्यानी अाङयिक म्येता माक्मीला जिन्डा ग्ये लोप्ज्युङ क्यान् सिन्दु, ज्योन्दा लो खल्जिक तङ ङा न्ये लो खल्सुम तङ ङा दुकरङ क्यानी ज्येन्माला लो खाल्जी माथरू पयुलकी मिमाङ तिवी दर्खास्त तेर थुपु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अबिलाल राईकी सुङसुङ ।

गाउँपालिकाकी ल्यारिम तिवा लाग्लेन किरूला रोगराम किरूकी मिग्युल ज्याङ्नी माक्मी नियुक्त किरू च्यिख्याप राईकी सुङसुङ । साने स्युङकी वाङ्क्षा थोनी दि थाक्च्योत् क्याउ तङ दिकी रङ्गी गाउँपालिका नाङ्ला सिद्दे हुङ्गु तप्की दि ल्यारिम गोमा क्याउ साङ सुङसुङ । दुकराङ क्यानी साने स्युङकी वाङ्क्षा थ्वोउ तप्की गाउँपालिका नाङ्गी मिमाङ तिवी साने स्युङकी रङगी वाङ्क्षा ल्यामु क्यानी थ्वाक थुपुला गासो पुल्सुङ । नेलेकी रोशन पौडेलकी गेगेन पोतुन्ये ज्युन यम्बा दाशा नाछोगला राङगी वाङ्क्षा थोकिन् साने स्युङकी लाका किरूला कोङफेल गलु सुङसुङ ।

ठीम जोप्न्ये ज्युन ठीम लाग्लेनला खुनहुङ्गुला साङ गाउँपालिका ङार क्यान गोमा क्याउ गाउँपालिका ७ कि खिम बहादुर केशीकी सुङसुङ । जोङ्खानाङ्ला राङ गाउँपालिका नाङ्ला रङ्गी माक्मी नियुक्त किरू थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका राङ थेङ थाङ्पो यिन् । दि सिसिन गोमाला नगरपालिकाकि नगर प्रहरी साहयक मिरा च्युथम्बा नियुक्त क्यान वाई

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार